Veľmi zaujímavou oblasťou poisťovníctva je poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov a zamestnancov. V tomto článku si priblížime čo presne zahŕňajú jednotlivé poistenia a prečo sa ich oplatí zriadiť.

Poistenie zodpovednosti za škodu pre podnikateľov

Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len o škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie. Táto zodpovednosť za škodu vám vyplýva zo zákona. Napríklad spoločnosť Allianz má na výber z 3 balíkov, ktoré môžete vidieť na obrázku.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje aj na:

  • cudzie veci odložené vo vašej prevádzke, na mieste na to určenom alebo obvyklom, ktoré budú poškodené či zničené;
  • spôsobenú škodu pri každodennej prevádzke v prenajatých priestoroch alebo budovách;
  • odložené veci Vašich zamestnancov, ktoré si používajú pri plnení pracovných úloh.

Výška poistnej sumy sa určuje aj podľa obratu spoločnosti. Cena poistenia závisí od výšky poistnej sumy a pohybuje sa cca od 50 Eur – 100 Eur  / ročne pri malých podnikateľoch s obratom do 600 000 Eur.

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnancov spôsobenú pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Poistenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere ako aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).

Poistenie si môžete dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je vo vlastníctve alebo držbe zamestnávateľa, ako aj škodu na motorovom vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal. Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území Európy.

Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (Zákonník práce, resp. iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom), t. j. mala by zodpovedať štvornásobku resp. trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Pre ukážku prikladám výšku poistných krytí a cenu od spoločnosti Wüstenrot.

 

Zdroj: Allianz, Wüstenrot