Parlament SR schválil predkladaný návrh zákona o odklade splátok hypotekárnych a spotrebiteľských úverov. Ide o opatrenie, ktoré viacerým rodinám v Slovenskej republike pomôže s mesačným rozpočtom v tejto krízovej situácií. Je to však zadarmo?

Opatrenie Lex Korona hovorí o odklade splátok hypotekárnych a spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby, SZČO a firmy až na 9 mesiacov. Počas tejto doby však úročenie úveru pokračuje. Nižšie v článku uvediem konkrétny príklad ako sa navýši úver pri odklade splátok o 9 mesiacov. O odklad splátok si musí zákazník banky požiadať sám, buď formou elektronického formulára, podpísaním tlačivom odoslaným poštou alebo návštevou pobočky. Po odoslanej žiadosti má banka 30 dní na odpoveď zákazníkovi o schválení alebo neschválení odkladu splátok úveru. Aké podmienky musí žiadateľ o odklad splniť?

  1. Žiadateľ o odklad splátok úveru nesmie byť v omeškaní so splátkou odkladaného úveru viac ako 30 dní pred podaním žiadosti.
  2. Žiadateľ o odklad splátok nesmie byť v omeškaní so splátkou na inom úvere u toho istého veriteľa o viac ako 100 Eur a viac ako 30 dní k 29.02.2020.
  3. Žiadateľ nesmie byť v zlyhaní podľa osobitného predpisu (čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [EÚ] č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia [EÚ] č. 648/2012 [Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013]) v platnom znení).

Splátka úveru sa skladá z istiny a úroku. Pri odklade splátok o 9 mesiacov klient neplatí počas tejto doby nič a splátky za týchto 9 mesiacov sa mu presunú na koniec splatnosti úveru a splatnosť sa predĺži o 9 mesiacov. Zákazník síce počas doby odklady neplatí nič, avšak počíta sa mu úrok z každej splátky, ktorý sa následne rozpočíta na celú zvyšnú splatnosť úveru a tým pádom sa zvýši mesačná splátka úveru.

Konkrétny príklad výpočtu úroku pri odklade splátok na 9 mesiacov

Zákazník zaplatí za tento odklad cca 770 Eur navyše pri dodržaní predpísanej splatnosti úveru. Výška mesačnej splátky sa zmení iba minimálne a to o cca 4,-€.

Nižšie prikladám link na konkrétne banky kde nájdete formulár na požiadanie o odklad splátok úveru.

SLSP: https://www.slsp.sk/sk/landing-pages/casteotazky

UniCredit Bank: https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/moznost-odkladu-splatok.html

Tatra banka: https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/uvery/odklad-splatok/

Poštová banka: https://www.postovabanka.sk/mam-zaujem/odklad-splatok

ČSOB: https://www.csob.sk/blog/bezplatny-odklad-splatok-v-csob