Erazmus

Študent môže ísť do zahraničia na 3 až 12 mesiacov (vrátane kombinovaného obdobia stáže, ak sa plánuje). Ten istý študent môže získať granty na štúdium alebo stáž v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov na každý stupeň štúdia:

  • počas prvého stupňa štúdia (bakalársky alebo rovnocenný – úrovne európskeho kvalifikačného rámca 5 a 6),
  • počas druhého stupňa štúdia (magisterský alebo rovnocenný – úroveň európskeho kvalifikačného rámca 7),
  • počas tretieho stupňa štúdia ako doktorand (doktorská úroveň alebo úroveň európskeho kvalifikačného rámca 8).
  • V študijných programoch, ktoré pozostávajú len z jedného cyklu (napr. medicína), môžu byť študenti mobilní až 24 mesiacov.
    Trvanie stáže u čerstvých absolventov môže mať maximálnu dĺžku 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia, počas ktorého podali žiadosť o účasť na stáži (v poslednom ročníku daného stupňa štúdia). Absolventi musia požiadať o grant ešte počas štúdia na vysokej škole.

Bude poskytnutá finančná pomoc alebo sa bude platiť školné?

Študent môže získať grant na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho študijným pobytom v zahraničí.

Erasmus+ študenti bez ohľadu na to, či poberajú grant od EÚ, sú oslobodení od platenia poplatkov za školné, registráciu, skúšky a prístup do priestorov laboratória a knižnice v hostiteľskej inštitúcii. Akékoľvek štipendium alebo pôžičky pre odchádzajúcich študentov musia byť zachované v priebehu študijného pobytu v zahraničí.

Konkrétny príklad

Formou online konverzácie sme zisťovali informácie od Michala, ktorý študuje na Univerzite Komenského v Bratislave. Michal odcestoval na 4 mesiace študovať formou Erazmu do Fínska na Lapland university of applied sciences.

Michal dostal jednorázovú dotáciu 2 000 Eur na letenky, ubytovanie, dopravu a ostatné výdaje. Spiatočná letenka ho vyšla 350 Eur, ubytovanie 700 Eur, ostatné financie použil na dopravu v meste, stravovanie a zábavu.

Študentská pôžička od fondu na podporu vzdelávania

FNPV poskytuje študentskú pôžičku pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia v maximálnej výške 2 500 Eur s úrokovou sadzbou 3% p.a. Študent začína platiť až po skončení štúdia na vysokej škole. Na získanie pôžičky stačí študentovi ručiteľ.

Študentská pôžička od bankovej inštitúcie

Pôžička do max. výšky 7 000 Eur s možnosťou odkladu istiny. Študent však platí počas štúdia úrok, ktorý sa aktuálne hýbe od 4,9% po 8,9%. Na získanie potrebuje študent ručiteľa.

Podpora rodiny

Do úvahy musíme brať aj faktor finančnej dotácie od rodiny. Ak to utiahne ich rozpočet býva to tiež častou formou financovania štúdia.

Brigáda

Možnosťou je tiež brigáda cez letné prázdniny, kde si vedia študenti zarobiť financie v priemere 1 000 Eur / 2 mesiace. Prípadne práca v meste v ktorom študent študuje.

Pre konkrétny príklad som oslovil študenta Patrika, ktorý spolu s priateľkou študuje v Dánsku v meste Vejle na vysokej škole EAL Lilleabelt University. Patrik študuje manažment v oblasti cestovného ruchu.

Patrika som sa pýtal na náklady spojené so štúdiom v zahraničí ako napr. ubytovanie, strava, školné poplatky a pod.

Za ubytovanie v meste Vejle mimo centra mesta v jednoizbovom byte zaplatí Patrik 750 Eur. Za stravu 350 – 400 Eur a školné poplatky neplatí. Dopravuje sa na bicykli alebo peši. Ako financuje Patrik svoje štúdium? Škola poskytuje štipendium vo výške 450 Eur. Podmienky na získavanie súvisia s odpracovanými hodinami. Študent musí pracovať minimálne 12 h týždenne a nesmie presiahnuť mesačný príjem 1 200 Eur.

Zastávame názor, že vzdelanie je to, čo človeku nikto nezoberie. Človek sa musí vzdelávať celý život preto treba využiť všetky dostupné príležitosti, ktoré nám trh ponúka. Keď je to spojené aj s cestovaním mimo svoju krajinu človek získa prehľad o fungovaní nielen doma ale aj v zahraničí.